top of page

MỘC BẢNG BUỔI CHIỀU

Bóng chiều đã xế ngàn dâu

Mặt trời thấp thoáng gác đầu non tây

Thời giờ thấm thoát mau thay

Cái già cái bệnh theo ngay bên mình

Chẳng ai có thuốc tràng sinh

Hằng ngày cái chết vẫn rình bên ta

Hôn trầm tán loạn tránh xa

Mọi người tự giác để mà tiến tu

Kính lễ Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

תגובות


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page