top of page

TỊNH NGHIỆP ÐƯỜNG CẢNH SÁCH

Bậc Cổ Ðức dạy rằng: "Người muốn tu Tịnh độ, cần phải trong sạch ba nghiệp. Ba nghiệp có được trong sạch, Tịnh độ mới thành. Ba nghiệp chẳng thuần, Tịnh độ không nhân đâu mà được.”

Vì vậy, trong 12 giờ, cần phải giữ gìn ba nghiệp. Như thân cần phải ngồi thiền lễ bái, khẩu cần phải đọc tụng kinh văn, ý cần phải nhiếp niệm tiếp nối luôn luôn. Như thế ngày đêm sáu thời, cố gắng làm xong, tức là cõi Tịnh độ hiện tiền, phép chính định cũng nhân đấy mà được.

Ngoài ra sáu thời, chẳng đuợc nói bàn tiếp đãi, đi lại xem xét, khiến bỏ mất công phu tịnh nghiệp. Nếu ai trái quy ước này, Ngôi Ðường chủ ra tay trị phạt. Ba lần can mà không nghe, cứ y pháp nhà Tịnh nghiệp đuổi ra, mặc cho người ấy, cứ tha hồ đông tây rảo bước.

Nam mô A Di Đà Phật (3lần)

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page