top of page

THÔNG BẠCH PHÁP HỘI ĐỊA TẠNG - Ngày 16 và 17 tháng 9 năm 203


 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

 

Kính Quý Phật Tử,

Tổ sư xưa có lời tán thán như vầy:

Kính lạy đức Từ Bi đại nguyện vương,

Bổn nguyên tâm địa Như Lai tạng,

Cứu thế chân thật khéo vỗ về,

Hiện tướng Thanh Văn để hộ pháp,

Nguyện dùng bổn thệ độ chúng sanh

Xét con lòng thành, thương gia hộ,

Nhân kỉ niệm Vía đức Địa Tạng Vương Bồ tát (30- 07 al), Chùa Đức Viên kính khai Pháp Hội Địa Tạng vào hai ngày 16 & 17 tháng 09 năm 2023 để đem công đức huân tu báo đền ân đức đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, mười Phương Tam Bảo, Cửu Huyền Thất Tổ, lịch đại Gia Nương.

Thưa Quý Phật tử!

Tham gia Pháp hội, tụng trì kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện là cơ hội cho chúng ta hành trì pháp tu nghịch hạnh Xứng Tánh như lời dạy của Ngẫu Ích thiền sư.

Việc tham dự đàn nghi Tán Lễ Địa Tạng Bồ tát Sám Nguyện Nghi (Địa Tạng Sám Pháp) giúp cho hành giả gieo giống Bồ đề như lời dạy của Tổ Trí Húc: “Muốn đạt vô tướng trí huệ, muốn cầu chứng được quả vị Tam Thừa ngay trong hiện đời, muốn tùy ý vãng sanh các Phật Tịnh Ðộ, muốn ngộ Vô Sanh Pháp Nhẫn, viên mãn chứng nhập cảnh giới Nhất Thật thì đều phải nên thọ trì pháp Sám Hối này.”

Sự tịnh tín tham dự và lắng lòng nghe nội dung pháp thoại là nhân tố giúp cho hành giả vững chãi trên bước đường tu tập tam vô lâu học, bởi vì Nghe, Suy Gẫm, Cân Nhắc,Thực hành là pháp hành nền tảng của người Phật Tử.

Để quảng kết duyên lành cùng hai cõi Minh Dương, ngoài những nội dung vừa trình bày, ban Tổ chức còn bày tiệc Cam Lồ cúng thí thập loại Cô Hồn, và kính gửi cúng dường Văn Sớ mừng Khánh đản Địa tạng Bồ Tát cùng kỳ nguyện Âm siêu, Dương khánh đến quý đạo tâm nam nữ Phật Tử.

Xin Qúy Phật tử hoan hỷ cho việc thông tri tổ chức vội vàng của Ban tổ chức mà tham dự đủ đầy chương trình Pháp Hội, vừa là ủng hộ tinh thần Ban Tổ chức, cũng là dịp cho chúng ta trải nghiệm lời Phật day trong kinh Địa Tạng Thập Luân:

Giả sử có người trong trăm kiếp chí tâm quy y, xưng danh, niệm tụng lễ bái cúng dường các vị như Di Lặc, Diệu Cát Tường, Quán Tự Tại là thượng thủ của các đại Bồ Tát Ma Ha Tát nhiều như cát sông Hằng, để cầu các sở nguyện thì chẳng bằng người trong khoảng một bữa ăn chí tâm quy y, xưng danh, tán thán, niệm tụng, lễ bái cúng dường Địa Tạng Bồ tát để cầu các sở nguyện mau chóng được mãn nguyện trọn vẹn.”

Kính nguyện Địa Tạng Bồ tát Thánh Đức phò trì cho quý Phật tử và gia quyến thân khỏe tâm an.

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

CHÙA ĐỨC VIÊN KÍNH THÔNG TRI.

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page