top of page

THẢO ÐƯỜNG HÒA THƯỢNG TRUY TỐ CẢNH SÁCH

Thế giới như hoa đốm ở hư không, thân người ta cũng như chiêm bao giả dối. Hết thảy muôn pháp đều thuộc vô thường, không thể trông cậy được. Nếu chẳng biết tu hành ắt cũng theo cảnh giả dối ấy, không có kỳ hạn nào thôi. Vì thế Ðức Như Lai thương xót mới xuất hiện ra đời, đem các giáo pháp mà dậy bảo chúng sinh, khiến cho họ dập tắt lửa phiền não, gạn nước dục tình, lên cõi Niết Bàn, thoát vòng sinh tử.

Song, đuờng tắt tu hành chẳng phải một. Tóm lại mà nói có ba môn: Tọa Thiền, Niệm Phật, và Tu Quán. Thiền vốn không có đường vào, nếu không có đầy đủ được căn lành, phần nhiều sa ngã đường tà, đời mạt pháp người hèn, khó lòng mà chứng ngộ được.

Cái pháp quán tâm, rất là mầu nhiệm, nếu không có tuệ căn sáng suốt, ít ai đắc đạo. Chỉ có một môn Niệm Phật mới là dễ dàng hơn hết. Từ xưa tới nay kẻ ngu người trí cùng tu, gái trai cũng đều đắc đạo, muôn người không xót một ai. Xem như trong tứ liệu giản đã nói rõ: "Chỉ cốt là mình phải tự quyết tâm, chớ đừng ngờ là mình không đắc đạo.” Nhưng phải luôn luôn chớ quên sáu chữ hồng danh, mắt xem, tai nghe rõ ràng minh bạch, nếu không được thì chẳng mịt mờ cũng bị rối loạn, kịp thời nên phát tâm tinh tiến, nối lại mỗi niệm xưa, sớm tối chẳng rời, tự nhiên tịnh niệm nối nhau. Ví dù chưa thể được, mà tâm tâm nhớ cõi tịnh độ, niệm niệm quán Ðức Phật Di Ðà ngay tấc bước chẳng rời, thì ngay đời hiện tại đã là cực lạc, cần đợi gì đến thân chết về sau, mới cầu thần hồn về nơi an dưỡng? Có lợi ích như thế sao chẳng cố gắng tiến lên?

Ðem cái thân giả dối, sinh, già, bệnh, chết, vài ba mươi năm mà đổi lấy cái Pháp thân, thường, lạc, ngã, tịnh của Ðức Phật Vô Lượng Thọ, há chẳng vui sướng lắm sao!

Ba cõi không yên ví như nhà lửa, nước tám công đức vốn mát trong, muốn xa lìa cõi Sa Bà, nên thẳng chuyên tâm về nơi Cực Lạc. Sáu chữ "Nam Mô A Di Ðà Phật” như bánh xe vần, mỗi tịnh niệm thường luôn luôn. Bản Chân Như Phật tính Di Ðà, tất cả chúng sinh đều có. Người khôn nên phải tự nên gắng nhớ, tám vạn bốn nghìn tướng rực rỡ, chẳng lìa tâm vương của ta, sao lại phải phiền đến Ðức Thích Ca, ấn ngón chân xuống cõi Sa Bà, mới hiện miền Cực Lạc.

Nam mô A Di Đà Phật (3lần)

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page