October 2, 2017

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính lạy Giác Linh Thầy,

          Bao ngày qua, con vẫn vô tư hồn nhiên với hình ảnh thân thương và những lời giáo huấn hằng ngày của Thầy. Nhưng hôm nay, con đã mất Thầy thật sự, một mất mát to lớn quá Thầy ơi!...

September 26, 2017

HỒI HƯỚNG

Chúng con xin dốc lòng phát nguyện

Nguyện cho con đời hiện tại đây

Phúc duyên trí tuệ vẹn đầy

Tội tình báo chướng mảy may chẳng còn

Bao phiền não làm con khổ sở,

Cùng duyên trần xin rũ sạch không

Thân tâm như thể gương trong

Bao pháp mầu nhiệm con thông hiểu liền

Chún...

September 26, 2017

PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

Đệ tử kính lạy đức Phật Thích-Ca,

Phật A-Di-Đà,

Mười phương chư Phật

Vô lượng Phật Pháp,

Cùng Thánh Hiền Tăng

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề,

Tham giận kiêu căng

Si mê lầm lạc,

Ngày nay nhờ Phật,

Biết sự lỗi lầm

Thành tâm sám hối

Thề tránh điều dữ

N...

September 26, 2017

SÁM PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng đẳng,

tuỳ thuận tu tập

Phổ Hiền Bồ-Tát, thập chủng đại nguyện:

Nhứt giả lễ kính chư Phật

Nhị giả xưng tán Như Lai

Tam giả quảng tu cúng dường

Tứ giả sám hối nghiệp chướng

Ngũ giả tuỳ hỷ công đức

Lục giả thỉnh chuyển Pháp luân

Thất giả thỉnh Phật trụ thế

...

September 26, 2017

NHẤT TÂM CHÁNH NIỆM

Một lòng mỏi mệt không nài

Cầu về Cực Lạc ngồi đài liên hoa.

Cha lành vốn thiệt Di-Đà

Soi hào quang tịnh chói loà thân con.

Thẳm sâu ân Phật hằng còn

Con nay chánh niệm lòng son một bề

Nguyện làm nên đạo bồ đề

Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương.

Phật xư...

September 26, 2017

SÁM MƯỜI PHƯƠNG

Mười phương chư Phật ba đời

Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh

Sen vàng chín phẩm sẵn dành

Oai linh đức cả đã dành vô biên

Nay con dâng tấm lòng thiền

Quy y với Phật sám liền tội căn

Phước lành con có chi chăng

Ít nhiều con cũng quyết rằng về Tây

Nguyện cùng vớ...

September 26, 2017

VĂN PHÁT NGUYỆN

Cúi lạy phương Tây cõi An Lạc

Tiếp dẫn chúng sanh Đại đạo sư.

Nay con phát nguyện, nguyện vãng sanh

Nhờ lượng từ bi thương nhiếp thọ!

Nay con khắp vì, bốn ân ba cõi, pháp giới chúng-sanh, cầu đạo Bồ-đề, nhất thừa của Phật; chuyên tâm trì niệm, hồng danh muôn...

September 26, 2017

SÁM NHẤT TÂM

Nhứt tâm quy mạng, Cực Lạc thế giới A-Di-Đà-Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã. Ngã kim chánh niệm, xưng Như lai danh, vị Bồ Đề đạo, cầu sinh tịnh độ.

Phật tích bổn thệ: nhược hữu chúng sinh, dục sinh ngã quốc, chí tâm tín nhạo, xưng ngã...

Please reload