Nghi Lễ 

Các bài văn cảnh sách

MỘC BẢNG BUỔI SÁNG

(Rung chuông … khi đại chúng đến đầy đủ thì dứt hồi chuông)

 

Nam mô A Di Ðà Phật (3 lần)

Vầng ô sắp hé phương đông

Lờ mờ mặt đất ánh hồng rạng soi

Tự tâm xúc cảnh đổi dời

Muôn mầu ngàn sắc mắt người choáng đi