August 27, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Năm,      Ngày  15/10/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Sáu,       Ngày  30/10/2020, Lúc 6:45 pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Năm , Ngày  01/10/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Sáu,   Ngày  16/10/2020, Lúc 7:00 pm 

  - Thứ Bảy ,  Ngày   31/10/2020  , Lúc 7:00pm  

3...

August 27, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Ba,      Ngày  01/09/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Ba,      Ngày  15/09/2020, Lúc 6:45 pm  

  - Thứ Tư ,     Ngày 30/09/2020  , Lúc 6:45 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ tư , Ngày  02/09/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Tư,  Ngày  16/09/2020, Lúc 7:00 pm  

3,  THỌ BÁT :

     - Th...

May 31, 2020

  

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Hai,      Ngày  03/08/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Hai,      Ngày  17/08/2020, Lúc 6:45 pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Ba , Ngày  04/08/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Ba,  Ngày  18/08/2020, Lúc 7:00 pm  

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 15/08/2020 , Lúc 8:00 am

*** LỄ...

May 31, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Bảy,      Ngày  04/07/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Chủ Nhật,    Ngày  19/07/2020, Lúc 2:00 pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Chủ Nhật , Ngày  05/07/2020, Lúc 4:00pm 

   -Chủ Nhật , Ngày  19/07/2020, Lúc 4:00 pm  

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 18/07/2020 , Lúc 8:00am 

4 ,** KHÓA...

May 31, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Sáu,    Ngày  05/06/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Sáu,    Ngày  19/06/2020, Lúc 6:45 pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ  Bảy , Ngày  06/06/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ  Bảy , Ngày  20/06/2020, Lúc 7:00 pm  

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 20/06/2020 , Lúc 8:00am 

February 20, 2020

*             ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN :

     - Chủ Nhật Ngày 3/05/2020  Lúc 9:30 am

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Tư,      Ngày  06/05/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Năm , Ngày  21/05/2020, Lúc 6:45 pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Năm , Ngày  07/05/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Sáu  , Ngày  22/05/2020, Lúc 7:00 pm...

February 20, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Hai,  Ngày  06/04/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Ba  , Ngày  21/04/2020,  Lúc 6:45 pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ ba  , Ngày  07/04/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Tư  , Ngày  22/04/2020, Lúc 7:00 pm  

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 18/04/2020 , Lúc 8:00 am 

February 20, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Bảy,    Ngày  07/03/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Chủ Nhật , Ngày  22/03/2020, Lúc 2:00 pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Chủ Nhật , Ngày  08/03/2020, Lúc 4:00pm 

   -Chủ Nhật  , Ngày  22/03/2020, Lúc 4:00 pm  

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 21/03/2020 , Lúc 8:00am 

*   GIỖ SƯ BÀ...

January 1, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Sáu,   Ngày  07/02/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Sáu  , Ngày  21/02/2020, Lúc 6:45pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Bảy , Ngày  08/02/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Bảy , Ngày  22/02/2020, Lúc 7:00pm

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 22/02/2020 , Lúc8:00am 

 *  Lễ Thượng Nguyên , Ngày 09/0...

January 1, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Tư ,      Ngày  08/01/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Năm  , Ngày  23/01/2020, Lúc 6:45pm  ( sám hối cuối năm )

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Năm , Ngày 09/01/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Sáu ,  Ngày  24/01/2020, Lúc 7:00pm

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 18/01/2020 , Lúc 8:00am 

 *  Vía...

November 3, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Hai ,  Ngày  09/12/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Ba  ,  Ngày  24/12/2019, Lúc 6:45pm 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Ba  , Ngày 10/12/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Tư ,  Ngày 25/12/2019, Lúc 7:00pm

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 21/12/2019 , Lúc 8:00am 

 * KHÓA TU NIỆM PHẬT  ( 2 tuần 

 - Từ Chủ Nhật ngày 15/...

Please reload