top of page
Khai Thi Chư Tổ

Pháp môn Niệm Phật cần phải đầy đủ Tín - Nguyện - Hạnh. Tín đã sâu, ắt sẽ phát nguyện thiết tha. Nguyện đã phát thiết tha, ắt sẽ dốc sức hành trì. Chỉ niệm Di Đà chẳng cần kèm thêm pháp nào khác nữa. Hãy nên dùng lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, chấp trì danh hiệu Phật, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, tâm niệm tai nghe, từng câu từng chữ phân minh. Niệm cho phân minh, nghe cho phân minh sẽ là chánh nhân vãng sanh. Đã dùng pháp này để tự hành, ắt lại phải đem pháp này dạy bảo người khác thì công đức giáo hóa ấy sẽ quy về chính mình. Quả thật là tư lương vãng sanh tối thắng!

Tịnh Độ Thù Thắng - Ấn Quang Gia ngôn lục
00:00 / 00:00

Sư thầy Đàm Nhật thuyết giảng Bài <<Tịnh Dộ Thù Thắng>> 

Trang 25  trong : Ấn Quang gia ngôn Lục .

Tịnh độ thù thắng trang 25tt - Ấn Quang Đại sư
00:00 / 00:00

Sư thầy Đàm Nhật thuyết giảng Bài <<Tịnh Dộ Thù Thắng>> 

Trang 25 tt  trong : Ấn Quang gia ngôn Lục .

Tịnh Độ Thù Thắng trg 38 - Ấn Quang Đại sư Gia ngôn lục
00:00 / 00:00

Sư thầy Đàm Nhật thuyết giảng Bài <<Tịnh Dộ Thù Thắng>> 

Trang 38  trong : Ấn Quang gia ngôn Lục .

bottom of page