TỔ SƯ THIỆN ĐẠO

Nẻo bí yếu để niệm Phật - Tổ Thiện Đạo
00:00 / 00:00
Pháp môn Tịnh độ là nhờ Phật lực - Tổ Thiện Đạo
00:00 / 00:00
Chúng sanh chươớng nặng - Tổ Thiện Đạo
00:00 / 00:00