top of page

TỔ SƯ HÀNH SÁCH

Giúp cha mẹ hiểu sanh tử - Tổ Sư Hành Sách
00:00 / 00:00
Phát ba thứ tâm - Tổ Sư Hành Sách
00:00 / 00:00
Phép niệm Phật quý ở lòng không xen tạp - Tổ Sư Hành Sách
00:00 / 00:00
Nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh - Tổ Sư Hành Sách
00:00 / 00:00
Chín phẩm hoa sen - Tổ Sư Hành Sách
00:00 / 00:00
bottom of page