ĐẠI SƯ ƯU ĐÀM

Miên mật nhất tâm niệm Phật - DS Ưu Đàm
00:00 / 00:00
Khai thị niệm Phật - DS Ưu Đàm
00:00 / 00:00
Người niệm Phật muốn sanh về Tịnh Độ - DS Ưu Đàm
00:00 / 00:00