top of page

ĐẠI SƯ THIÊN NHƯ DUY TẮC

Thiền Tịnh không hai - DS Thiên Như Duy Tắc
00:00 / 00:00
Đợi sắp chết niệm Phật được không - DS Thiên Như Duy Tắc
00:00 / 00:00
Niệm Phật báo đáp ân sâu - DS Thiên Như Duy Tắc
00:00 / 00:00
Thập niệm hồi hướng - DS Thiên Như Duy Tắc
00:00 / 00:00
Niệm Phật trong mọi hoàn cảnh - DS Thiên Như Duy Tắc
00:00 / 00:00
Phật lực bất khả tư nghị - DS Thiên Như Duy Tắc
00:00 / 00:00
Mười lợi ích niệm Phật - DS Thiên Như Duy Tắc
00:00 / 00:00
Mười trường hợp không niệm Phật được - DS Thiên Như Duy Tắc
00:00 / 00:00
Niệm Phật bảo đảm vãng sanh - DS Thiên Như Duy Tắc
00:00 / 00:00
bottom of page