top of page

HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ THỦ

Tán tâm niệm Phật vẫn có công hiệu - HT Thích Trí Thủ
00:00 / 00:00
Tánh cách trọng yếu của sự phát nguyện - HT Trí Thủ
00:00 / 00:00
Đừng nên hẹn lại ngày mai - HT Trí Thủ
00:00 / 00:00
Tín Nguyện Hạnh - HT Trí Thủ
00:00 / 00:00
Thập thiện - HT Trí Thủ
00:00 / 00:00
Rộng tu công đức hồi hướng quả vãng sanh - HT Trí Thủ
00:00 / 00:00
Cẩn thận lúc lâm chung - HT Trí Thủ
00:00 / 00:00
bottom of page