top of page

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Nghiêm trì giới luật học nhẫn nhục - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Điều thiết yếu khi niệm Phật - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Niệm Thiện Và Niệm ác - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Đạo tràng tốt khó tìm - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Phải lạy Phật trong nội tâm - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Thánh quả diêu giác tự chứng - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Bách khổ giao tiên - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Tự tại phi tha tại - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Kiếp nhân sinh - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Vạn sự nhân là quý - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Phát nguyện phải thành tâm - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Chân thành lập nguyện - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Giưc gìn thân tâm - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Không được cống cao ngã mạn - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Học Phật phải giữ giới luật - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Tại sao ta xuất gia - Ht Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Chịu khổ là nền tảng tu Phật - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Niệm Quán Âm khi khẩn cấp - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Đừng chờ đến lúc khát mới đào giếng - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Người tu hành không được phan duyên - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Tu đạo không được cẩu thả - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Không được cẩu thả - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Ơn đức của chư Phật Bồ tát - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Cần vượt qua khảo nghiệm - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Cẩn thận nơi lời nói vaà việc làm - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Cực lạc thế giới ngay trước mắt - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Sinh tử như ngủ thức - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Tham hưởng thụ thì cần gì xuất gia - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Đời người như giấc mộng - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Phiền não là bồ đề - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Cuộc đời như mộng như ảnh - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Vì sao cần phải niệm Phật - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Vì sao không tương ưng với đạo - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Thức khuya dậy sớm vì ai mà bận rộn - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Người tu đạo cần phải giữ gìn thân tâm - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Thật thà niệm Phật - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Thiện hữu thiện báo - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Hãy nổ lực vì hòa bình thế giới - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Đừng chờ tới lúc già mới học đạo - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Phải động viên nhau tu hành - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
Sự lập nguyện phát xuất từ lòng chân thành - HT Tuyên Hóa
00:00 / 00:00
bottom of page