top of page

HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

Chúng sinh dùng tiền tài làm mệnh sống - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Niệm Phật vãng sanh - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Tham đắm sắc dục - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Đời người vốn là mộng huyễn - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Các pháp đều đồng không khác - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Tu hành trong Phật thất quý tại nhất tâm - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Pháp tức là tâm chúng sanh - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Sát hạch sáu thời kỳ tu Phật thất - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Chân thật hành trì - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Chuyển hóa nhân quả - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Thẩm thấu nhân quả - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Chướng duyên tu đạo - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Bố thí - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Tin sâu lý nhân quả - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Tín tâm kiên cố - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Tâm thiết tha vì việc sanh tử - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Chuyển hóa tập khí - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Đời người ngắn ngủi - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Niệm Pháp - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Thủ nhiếp sáu căn - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Do nhân duyên gì Đức Phật lễ tháp bảy báu - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Khó dẹp trừ vọng tưởng - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Nhân quả - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Phải hiểu rõ sự niệm Phật - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
Mọi việc làm đều là nhân quả thị phi - HT Hư Vân
00:00 / 00:00
bottom of page