top of page

TỔ SƯ ẤN QUANG

Vọng niệm khi niệm Phật - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Tận lực tham cứu niệm bặt tình không - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Khuyên đầy đủ tín nguyện - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Niệm Phật để liễu sanh thoát tử - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Hạnh tu tập của người xuất gia và tại gia - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Sự thù thắng của pháp môn Tịnh độ - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Nhớ Vô thường sợ khổ luân hồi - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Hạnh nguyện Quan Âm - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Đối trị tập khí - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Pháp môn Tịnh độ lớn lao - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Nghiệp cảm chúng sanh - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Lưu ý khi dụng công - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Niệm Phật không mong cầu - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Niệm Phật phải khẩn thiết - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Niệm Phật không mong cầu - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Cung kính - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Tín Nguyện Hạnh - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Pháp môn Tịnh độ - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Niệm Phật tiêu nghiệp - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Thập niệm ký số - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Tây phương là nơi an toàn - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
Khổ Sa bà vui Cực lạc - Tổ Ấn Quang
00:00 / 00:00
bottom of page