top of page

ĐẠI SƯ HÁM SƠN

Luận về sự cảm ứng khi niệm Phật - DS Hám Sơn
00:00 / 00:00
Tự lợi lợi tha - DS Hám Sơn
00:00 / 00:00
20 việc khó được - DS Hám Sơn
00:00 / 00:00
Tham đắm hưởng sự cúng dường - DS Hám Sơn
00:00 / 00:00
Tuổi trẻ và sự tham thiền học đạo - DS Hám Sơn
00:00 / 00:00
Khai thi cho thiền nhân Từ Giác - DS Hám Sơn
00:00 / 00:00
Khai thị cho thiền nhân Vô Sinh - DS Hám Sơn
00:00 / 00:00
Dạy hành giả Khánh Vân - DS Hám Sơn
00:00 / 00:00
Cát gia ly ái - DS Hám Sơn
00:00 / 00:00
Vì đại sự sanh tử nên cắt ái từ thân - DS Hám Sơn
00:00 / 00:00
bottom of page