top of page

THIỀN SƯ LAI QUẢ

Lập hạnh quyết định - TS Lai Quả
00:00 / 00:00
Phát thệ nguyện lớn - TS Lai Quả
00:00 / 00:00
Dễ phạm quy củ - TS Lai Quả
00:00 / 00:00
Thân tâm bực bội - TS Lai Quả
00:00 / 00:00
Khuyên trụ tòng lâm - TS Lai Quả
00:00 / 00:00
Trì giới - TS Lai Quả
00:00 / 00:00
Lòng ta nóng như lửa khi nghĩ đến cái chết - TS Lai Quả
00:00 / 00:00
Thanh quy - TS Lai Quả
00:00 / 00:00
Nhẫn, khổ - TS Lai Quả
00:00 / 00:00
Quy củ khó học - TS Lai Quả
00:00 / 00:00
Đi về tục gia - TS Lai Quả
00:00 / 00:00
Chẳng muốn thường trụ - TS Lai Quả
00:00 / 00:00
Đức Phật quán căn cơ chúng sanh thấp - TS Lai Quả
00:00 / 00:00
Phát tâm dõng mãnh - TS Lai Quả
00:00 / 00:00
bottom of page