top of page

HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN

Siêng niệm Phật - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Cuộc sống Sa bà là mộng - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Chuyển tâm phàm phu thành tâm Phật - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Có chí thành tất có nhất tâm - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Phật thất phải dụng công - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Chấp tay cung kính - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Chướng duyên thiện căn - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Vô ngã - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Lợi ích niệm Phật - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Thánh hiệu Di Đà là nước Cam lồ - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Chỉ cầu vô thượng đạo - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Các pháp vô thường - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Danh hiệu A Di Đà trừ ngũ dục - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Chấp trì danh hiệu - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Tình cảm - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Tam bất thoái - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Tất cánh bất thoái - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Chánh luôn thắng tà - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Trì danh thế nào - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Không vì công quả bỏ niệm Phật - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Công đức niệm Phật - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Niệm Phật thành Phật - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Niệm Phật chú trọng cầu vãng sanh - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Tam nghiệp tương ứng - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Trì danh quán tưởng - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
Cách niệm Phật - HT Diệu Liên
00:00 / 00:00
bottom of page