LÃO NHÂN CHÂN ÍCH NGUYỆN

Rèn luyện ở nơi ồn náo - Lão Nhân Chân Ích Nguyên
00:00 / 00:00
Khuyên niệm Phật - Lão Nhân Chân Ích Nguyên
00:00 / 00:00
Khuyên tu Tịnh độ - Lão Nhân Chân Ích Nguyên
00:00 / 00:00