top of page

Hòa Thượng Tịnh Không

Tại sao lại chuyên niệm ADiĐàPhật - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Chẳng nên cố chấp - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Hãy thường nghĩ về cái chết - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Nhìn thấu buông xuống - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Vì sao tâm đau khổ và phiền não - Ht Tịnh Không
00:00 / 00:00
Tấm gương niệm Phật của hòa thượng Hải Hiền - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Nhìn cho thấu là buông xuống - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Buông xuống - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Làm thế nào để giữ gìn công phu - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Mục đích của việc xuất gia - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Tự kiểm điểm lỗi lầm - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Được sanh làm người là hiếm hoi - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Sinh tử và vô thường - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Phải nhận thức chỉ có nghiệp mang theo - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Việc lớn sanh tử - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Làm thế nào tự tại vãng sanh - Ht Tịnh Không
00:00 / 00:00
Liễu sanh tử - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Tự tu tự lợi - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Buông vạn duyên mà niệm Phật - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Làm sao mới được vãng sanh - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Hai hạng học Phật có thành tựu - Ht Tịnh Không
00:00 / 00:00
Chúng ma oán giận người có công phu niệm Phật - Ht Tịnh Không
00:00 / 00:00
Mỗi người đều có một quá khứ - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Công phu tu tập là kiểm điểm lỗi lầm - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Phật dạy Bồ Tát không nên nhận phúc đức - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Nghiệp là gì - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Đối trị hồn trầm trạo cử - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
Niệm Phật giải trừ nghiệp chướng - HT Tịnh Không
00:00 / 00:00
bottom of page