top of page

TỔ SƯ TRIỆT NGỘ

Đời người là một giấc mộng - Tổ Sư Triệt Ngộ
00:00 / 00:00
Khổ vì sanh lão bệnh tử - Tổ Sư Triệt Ngộ
00:00 / 00:00
Thật vì sanh tử - Tổ Sư Triệt Ngộ
00:00 / 00:00
Tông chỉ của pháp môn niệm Phật - Tổ Sư Triệt Ngộ
00:00 / 00:00
Thuốc A Dà Đà - Tổ Sư Triệt Ngộ
00:00 / 00:00
Tâm chuyển được nghiệp - Tổ Sư Triệt Ngộ
00:00 / 00:00
Tám điều người tu Tịnh nghiệp cần biết - Tổ Sư Triệt Ngộ
00:00 / 00:00
bottom of page