top of page

NGHI THỨC NIỆM THỰC

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

(Đọc 10 lần, đánh 1 tiếng chuông rồi qua mõ, tụng tiếp)

Cúng-dàng thanh-tịnh pháp thân Tỳ-Lô-Giá-Na Phật,

Viên-mãn báo-thân Lô-Xá-Na Phật,

Thiên bách ức hoá-thân Thích-Ca-Mâu-Ni Phật.

Cực-Lạc thế-giới A-Di-Đà Phật,

Đương lai hạ sinh Di-Lặc Tôn Phật,

Thập phương tam thế nhất-thiết chư Phật.

Đại Trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát,

Đại Hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát,

Đại Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Chư Tôn Bồ-Tát Ma-ha-tát.

Ma-Ha Bát-nhã ba-la-mật.

 

Tam đức lục vị, cúng Phật cập Tăng, Pháp-giới hữu-tình, phổ đồng cúng-dàng. Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt, nhật ra hộc.

(Đọc 3 lần, 1 tiếng chuông)

 

Nhược phạn thực thời,

đương nguyện chúng-sinh,

Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn.

(Dứt mõ. Các vị xuất-gia lấy cơm, bánh hay bún tuỳ ý, bỏ vào một cái tách nhỏ đựng nước. Tay trái bưng tách, tay phải bắt ấn viết chữ Án vào tách và đọc bài kệ:)

 

Pháp lực bất tư nghị,

từ-bi vô chướng-ngại,

thất lạp biến thập phương,

phổ thí chu sa giới.

Quỷ tử mẫu khoáng-dã,

thần Kim-thuý-điểu vương,

tất linh giai bảo mãn.

Án, độ lợi ích sa bà ha.

(Đọc thầm 7 lần vào tách cơm. Nếu có thị giả sai mang tách cơm ra sân tung ra bốn phương còn Đại Chúng đánh mõ và tụng chú biến thực… Riêng các Phật tử tại gia thì chỉ tụng đến đoạn pháp hỷ sung mãn ở trên rồi ăn cơm. Từ đây trở xuống là bổn phận của các vị xuất gia)

 

BIẾN-THỰC CHÂN-NGÔN:

Nam-mô tát phạ đát tha, nga đa phạ rô chỉ đế. Án, Tam bạt ra, tam bạt ra hồng.

(7 lần, 1 tiếng chuông)

 

CAM-LỒ-THỦY CHÂN-NGÔN:

Nam-mô tô rô bà da, đát tha nga đa da. Đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha.

(7 lần, 1 tiếng chuông)

 

NHẤT-TƯ-THỦY-LUÂN CHÂN-NGÔN:

Án, tông, tông, tông tông tông.

(3 lần, 1 tiếng chuông)

 

NHŨ-HẢI CHÂN-NGÔN:

Nam-mô tam mãn đá, một đà nẫm, án tông.

(3 lần, 1 tiếng chuông)

Nam-mô Đa-Bảo Như-lai,

Nam-mô Bảo-Thắng Như-lai,

Nam-mô Diệu-Sắc-Thân Như-lai,

Nam-mô Quảng-Bác-Thân Như-lai,

Nam-mô Ly-Bố-Úy Như-lai,

Nam-mô Cam-Lộ-Vương Như-lai,

Nam-mô A-Di-Đà Như-lai,

Thần-chú gia-trì tịnh pháp thực,

Phổ thí hà-sa chúng Phật-tử,

Nguyện giai bảo mãn xả san tham,

Tốc thoát U-minh sinh Tịnh-độ,

Quy-y Tam-Bảo phát Bồ-đề,

Cứu-cánh đắc thành Vô-Thượng đạo,

Công-đức vô biên tận vị-lai,

Nhất-thiết Phật-tử đồng pháp thực.

Nhữ đẳng Phật-tử chúng, ngã kim thí nhữ cúng, thử thực biến thập phương, nhất-thiết Phật tử cộng, Nguyện dĩ thử công-đức, phổ cập ư nhất-thiết, ngã đẳng dữ chúng-sinh, giai cộng thành Phật đạo.

 

THÍ-VÔ-GIÁ-THỰC CHÂN-NGÔN:

Án, mục lực lăng sa bà ha.

(3 lần, 1 tiếng chuông)

 

PHỔ-CÚNG-DÀNG CHÂN-NGÔN:

Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt, nhật ra hộc.

(7 lần, 1 tiếng chuông)

 

PHỔ-HỒI-HƯỚNG CHÂN-NGÔN:

Án, sa ma la, sa ma la, di ma nẵng, tát cáp la, ma ha tát cáp la hồng.

(3 lần, 1 tiếng chuông)

Nguyện trú cát-tường,dạ cát-tường,

trú dạ lục thời hằng cát-tường,

nhất-thiết thời trung cát-tường giả,

nguyện chư Thượng-Sư ai nhiếp thụ,

nguyện chư Tam-Bảo ai nạp thụ,

nguyện chư Hộ-pháp thường ủng-hộ.

Tứ-sinh đăng ư bảo địa,

Tam-hữu thác hóa liên-trì.

Hà-sa ngã-quỷ chứng Tam-hiền,

Vạn loại hữu-tình đăng Thập-địa.

(Đến đây vị Duy Na dứt mõ và đọc bài kệ Phật chế)

 

Phật chế chúng tăng, thực tưởng ngũ-quán, tán tâm tạp thoại, tín-thí nan tiêu, thỉnh chư Đại-đức, văn kiền-chùy các chính-niệm.

(3 tiếng chuông, Đại Chúng cùng đọc)

 

Nam-mô Đạo-tràng Giáo-chủ Bản-sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, thập phương Tam-Bảo Bồ-tát, Thánh-Tăng phục-nguyện, bất xả từ- bi, thùy-quang đổng chiếu, niệm đệ-tử chúng đẳng, bất canh nhi thực, bất chức nhi y, huyết-nhục hình khô , toàn mong tín-thí. Ngưỡng ngã Phật linh-quang vô cực, lân-mẫn hữu-tình, lưu phúc hải chi hồng ba, phả từ phong chi cự phiến, linh thí giả đắc đàn ba-la-mật, quân triêm pháp-vũ chi ân, thụ dụng giả thành viên-tịnh Bồ-đề, cộng phó Liên-trì chi hội. Công vô-lậu khuyết, phúc bất đường-quyên. Nguyện Phật từ bi ai-mẫn nhiếp thụ, nguyện tứ từ bi, ai mẫn nhiếp thụ. Án tam bát la già đá.

(3 lần, 1 tiếng chuông)

 

Chấp trì ứng-khí, 

Đương nguyện chúng-sinh, 

Thành tựu pháp khí, 

Thụ Thiên Nhân cúng.

Án, chỉ rị chỉ rị, phạ nhiệt ra hồng phấn tra.

 

 (3 lần, 1 tiếng chuông)

Nhất kế công đa thiểu,

Lượng bỉ lai xứ.

Nhị thổn kỷ đức-hạnh,

Toàn khuyết ứng-cúng. 

Tam phòng tâm ly quá, 

Tham đẳng vi tôn. 

Tứ chính sự lương-dược, 

Vị liệu hình khô.

Ngũ vị thành đạo, 

Cố phương thụ thử thực.

(Đến đây bắt đầu dùng cơm. Khi dùng cơm 

xong, tụng tiếp bài hồi hướng dưới đây)

Khể thủ quy-y Tô-Tất-Đế,

Đầu diện đảnh-lễ Thất-Câu-Chi,

Ngã Kim xưng-tán Đại Chuẩn-Đề,

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.

Nam-mô tát đa nẫm, tam miệu tam Bồ-đề, câu chi nẫm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ, Chuẩn-đề sa-bà-ha.

(7 lần, 1 tiếng chuông)

Sở vị bố-thí giả, 

tất hoạch kỳ lợi-ích. 

Nhược vị nhạo cố-thí, 

hậu tất đắc an-lạc.

Phạn thực dĩ ngật, 

đương nguyện chúng-sinh,

sở tác giai biện, 

cụ chư Phật-Pháp.

bottom of page