top of page
NGHI THỨC TỤNG NIỆM

                   

1. Chủ Sám xướng

Hết thảy cung kính…

(Mọi người hoà theo)

Dốc lòng kính lễ Thường Trụ Tam Bảo khắp pháp giới mười phương.

(Sau 3 lễ 3 tiếng chuông, mọi người quỳ đọc nguyện hương)

Nguyện xin khói hương này

Như mây toả mười phương

Trong vô biên cõi Phật

Hoá vô lượng diệu hương

Cúng dàng ba ngôi báu

Trang nghiêm cả mọi đường

Trọn vẹn Bồ-tát đạo

Thành tựu Như Lai hương.

(Mọi người đều vái xuống, rồi thỉnh 3 tiếng chuông)

 

2. Chủ Sám xướng

Cúng dàng rồi, hết thảy cung kính…

(Đại chúng hoà theo)

Dốc lòng kính lễ Thường-Trụ Tam Bảo khắp pháp giới mười phương.

(Sau 1 lễ 3 tiếng chuông, đồng quỳ đọc bài sám hối)

Chúng con xin dốc lòng sám hối:

Xưa kia gây nên bao nghiệp ác

Đều vì ba độc tham, sân, si,

Từ thân miệng, ý phát sinh ra,

Hết thảy con nay xin sám hối,

Bao nghiệp chướng gây nên như thế

Đều tiêu tan một chút không còn

Niệm niệm tràn lan trong pháp giới

Độ chúng sanh khắp cả không lui.

(Sau 3 tiếng chuông, đồng lạy xuống)

 

3. Chủ Sám xướng

Sám hối rồi…

(Đại chúng hoà theo)

Qui mệnh lễ đức Phật A-Di-Đà cùng ngôi Tam-Bảo khắp mười phương.

(Sau 1 lễ 3 tiếng chuông, mọi người cùng ngồi tụng, chuông mõ bắt đầu)

Lò hương vừa đốt

Cõi Pháp thơm lây

Chư Phật bốn biển đều xa hay

Thấu tâm thành này

Chư Phật hiện thân ngay.

Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát Ma-ha-tát.

(3 lần, 1 tiếng chuông)

 

4. KỆ KHAI KINH

Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu,

Nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu

Con nay nghe, thấy xin vâng giữ

Chân nghĩa Như-lai hiểu thật sâu.

Nam-mô Bản-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

(3 lần, 3 tiếng chuông)

 

5. Kinh Lăng Nghiêm

CHƯƠNG NIỆM PHẬT CỦA BỒ-TÁT-ĐẠI-THẾ-CHÍ

Đức Đại-Thế-Chí Pháp Vương Tử, có năm mươi hai vị Bồ-tát đồng hàng với ngài, liền từ toà ngồi đứng dậy, lễ dưới chân Phật, mà

bạch Phật rằng: Con nhớ về hằng hà sa kiếp xưa kia, có đức Phật ra đời, hiệu là Vô-Lượng-Quang, trong một kiếp mười hai đức

Như-Lai nối nhau ra đời. Đức Phật sau cùng hiệu là Siêu-Nhật-Nguyệt-Quang. Ngài dạy con pháp niệm Phật Tam-muội.

 

Ví như có người: một người chuyên nhớ, một người chuyên quên. Hai người như thế, dù có gặp nhau, cũng như không gặp, hoặc

có thấy nhau, cũng như không thấy. Hai người nhớ nhau, thời hai nhớ in sâu, cứ như thế mãi, từ kiếp này qua kiếp khác, như bóng

in hình, chẳng xa trái nhau.

 

Mười phương Như-Lai thương nhớ chúng sinh, như mẹ nhớ con, nếu con trốn tránh, mẹ nhớ ích gì? Con nhớ mẹ, như khi mẹ nhớ

con, mẹ con trải qua nhiều kiếp chẳng xa trái nhau.

 

Nếu tâm chúng sinh, nhớ Phật niệm Phật, đời này đời sau, quyết định thấy Phật, cách Phật chẳng xa, chẳng phải nhờ phép phương

tiện, mà tự mở ngộ tâm mình. Ví như người nhiễm mùi hương, mình có hơi hương, như thế gọi là Hương Quang Trang-Nghiêm.

Nhân địa con xưa, nhờ tâm niệm Phật, được vào pháp Nhẫn Vô Sinh. Nay ở cõi này, tiếp người niệm Phật về cõi tịnh.

 

Đức Phật hỏi pháp Viên Thông, con không hề lựa chọn, mà chỉ thu nhiếp sáu căn, nối liền tịnh niệm, được vào nơi chính định,

đó là bậc nhất.

(1 tiếng chuông)

 

6. TÁN PHẬT

Thân Phật Di-Đà màu sắc vàng

Tướng tốt sáng ngời, không gì sánh.

Bạch hào uyển chuyển năm Tu-Di

Mắt biếc lắng trong bốn biển lớn.

Vô số hoá Phật trong hào quang

Chúng hoá Bồ-tát cũng vô biên.

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh

Chín phẩm đều cùng lên ngàn giác.

(1 tiếng chuông)

Nam-Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-Di-Đà Phật.

(3 lượt, 1 tiếng chuông)

Nam-mô A-Di-Đà Phật.

(10 lượt hay 1 tràng, 1 tiếng chuông)

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-tát.

(3 hay 10 lượt, 1 tiếng chuông)

Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát.

(3 hay 10 lượt, 1 tiếng chuông)

Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-tát.

(3 hay 10 lượt, 1 tiếng chuông)

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát.

(3 hay 10 lượt, 3 tiếng chuông, mọi người cùng đứng lên đỉnh lễ)

 

7. Chủ Sám xướng

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

Nam-mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-Đà Hải Hội Vô-Lượng-Quang Như-Lai.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-Đà Hải Hội Vô-Biên-Quang Như-Lai.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-Đà Hải Hội Vô-Ngại-Quang Như-Lai.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-Đà Hải Hội Vô-Đối-Quang Như-Lai.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-Đà Hải Hội Diệm-Vương-Quang Như-Lai.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-Đà Hải Hội Thanh-Tịnh-Quang Như-Lai.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

 Nam-mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-Đà Hải Hội Hoan-Hỷ-Quang Như-Lai.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-Đà Hải Hội Trí-Tuệ-Quang Như-Lai.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-Đà Hải Hội Nan-Tư-Quang Như-Lai.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-Đà Hải Hội Bất-Đoạn-Quang Như-Lai.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-Đà Hải Hội Vô-Xưng-Quang Như-Lai.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-Đà Hải Hội Siêu-Nhật-Nguyệt Quang Như-Lai.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Con nay vì hết thảy bốn ơn, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện dứt bỏ hết ba chướng, xin chí thành phát nguyện.

(1 lễ, 3 tiếng chuông)

 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

Nam-mô A-Di-Đà Như-Lai, nguyện chúng con được tiêu trừ tội chướng.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô A-Di-Đà Như-Lai, nguyện chúng con được thiện căn tăng trưởng.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô A-Di-Đà Như-Lai, nguyện chúng con được tam muội hiện tiền.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô A-Di-Đà Như-Lai, nguyện chúng con được thấy Ngài thọ ký cho.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô A-Di-Đà Như-Lai, nguyện chúng con được biết trước ngày giờ lâm chung.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô A-Di-Đà Như-Lai, nguyện chúng con được vãnh sinh Cực Lạc Quốc.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô A-Di-Đà Như-Lai, nguyện chúng con được thân cúng dường Như Lai và Chư Thánh Chúng.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô A-Di-Đà Như-Lai, nguyện chúng con được viên mãn Bồ-Đề đạo.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô A-Di-Đà Như-Lai, nguyện chúng con độ tất cả chúng sinh.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam-mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ-Tát Ma-ha-tát.

(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Con nay vì hết thảy bốn ơn, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện dứt bỏ hết ba chướng, xin chí thành phát nguyện.

(1 lễ, 3 tiếng chuông)

 

7. SÁM MƯỜI PHƯƠNG.

(Mọi người cùng quỳ đọc)

Mười phương chư Phật ba đời

Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh

Sen vàng chín phẩm sẵn dành

Oai linh đức cả đã dành vô biên

Nay con dâng tấm lòng thiền

Quy y với Phật sám liền tội căn

Phước lành con có chi chăng

Ít nhiều con cũng quyết rằng về Tây

Nguyện cùng với bạn tu đây

Tuỳ thời cảm ứng hiện ngay điềm lành

Biết giờ biết khắc rõ rành

Lâm chung tận mặt cảnh lành Tây phương

Thấy nghe chánh niệm chơn thường

Vãng sanh Lạc quốc đồng nương sen vànng

Hoa nở thấy Phật rõ ràng

Thoát vòng sanh tử độ an muôn loài

Phiền não vô biên thệ dứt trừ

Pháp môn tu học chẳng còn dư

Chúng sanh nguyện độ bờ kia đến

Phật đạo cùng nhau chứng trí nhứ

Hư không cõi nọ dầu cùng

Nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên

Không tình cùng có đồng nguyền

Trí mầu của Phật đồng viên đồng thành

 

8. HỒI HƯỚNG.

Trì tụng kinh thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sinh mọi miền

Pháp môn xin nguyện học

Ân nghĩax xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Phật quả xin chứng nên.

 

9. TAM QUY.

Con quy Phật rồi,nguyện cho chúng sinh,hiểu thấu đạo lớn,mở lòng tuyệt vời. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

Con quy Pháp rồi,nguyện cho chúng sinh,hiểu thấu nghĩa kinh,trí tuệ như biển.(1 lễ, 1 tiếng chuông)

Con quy Tăng rồi,nguyện cho chúng sinh,hợp đạo đồng tình,không gì trở ngại.(1 lễ, 1 tiếng chuông)

 

Nguyện đem công đức này,Hướng về khắp tất cả,Đệ tử và chúng sinh,Đều trọn thành Phật đạo. 

                                                                                                           (Mọi người đồng vái rồi lui ra)

 

HÒA NAM THÁNH CHÚNG!

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

Các bài văn cảnh sách

MỘC BẢNG BUỔI SÁNG

(Rung chuông … khi đại chúng đến đầy đủ thì dứt hồi chuông)

 

Nam mô A Di Ðà Phật (3 lần)

Vầng ô sắp hé phương đông

Lờ mờ mặt đất ánh hồng rạng soi

Tự tâm xúc cảnh đổi dời

Muôn mầu ngàn sắc mắt người choáng đi

bottom of page