Liêu Chánh Nghiệp

Sư Cô Trung Ánh
(Hạnh Thư)
Sư Cô Trung Đoan
(Hạnh Thi)
Sư Cô Trung Duyên
(Bảo Giác)
Sư Cô Trung Lý
(Bảo Chánh)
Sư Cô Trung Nhã
(Vạn Nguyên)
Sư Cô Trung Ý
(Tuệ Nghiêm)
Sư Cô Trung Tánh
(Tịnh Chơn Dung)