Liêu Chánh Kiến

Sư Cô Trung Niệm
(Chơn Đạo)
Sư Cô Trung Mỹ
(Nguyên Như)
Sư Cô Trung Phương
(Chúc Đức)
Sư Cô Trung Khoa
(Thành Chiếu)