LIÊU TINH TẤN

Sư Già Trung Khánh
(Như Thanh)
Sư Già Như Lượng