LIÊU THIỀN ĐỊNH

Sư Cô Trung Thoại
(Tịnh Thư)
Sư Cô Trung Thuận
(Huệ Hạnh)
Sư Cô Trung Châu
(Diệu Cát)
Sư Cô Trung Thảo
(Vạn Thuận)