Liêu Lục Hoà

Sư Cô Trung Giác 
(Huệ Huệ)
Sư Cô Trung Thể
(Liên Hiền)
Sư Cô Trung Ngộ
(Thanh Trà)