QUÝ SƯ GIÀ

Sư Già Viên Hạnh
Sư Già Viên Thiện
Sư Già Viên Đạt
Sư Già Viên Hoà
Sư Già Như Tường
Sư Già Viên Đức