LIÊU HỶ XÃ

Sư Cô Trung Mẫn
(Huệ Từ)
Sư Cô Trung Hiển
(Huệ Đức)
Sư Cô Trung Ân
(Tuệ Pháp)
Sư Cô Trung Chánh
(Chơn Thuần)