LIÊU NHẪN NHỤC

Sư Già Trung Phổ
(Diệu Độ)
Sư Già Trung Nghị
(Huệ Nghiêm)
Sư Già Trung Tuệ
(Quảng Tâm)