NI CHÚNG CHÙA ĐỨC VIÊN

QUÝ SƯ THẦY BAN LÃNH CHÚNG

SƯ THẦY GIÁM VIỆN
SƯ THẦY GIÁM VIỆN
HINH TP_edited
HINH TP_edited
Sư Thầy Giám Viện
Sư Thầy Phó Giám Viện
SƯ THẦY MINH TÂM
SƯ THẦY MINH TÂM
SƯ THẦY CHÚC HÒA
SƯ THẦY CHÚC HÒA
SƯ THẦY THIỀN QUANG
SƯ THẦY THIỀN QUANG
Sư Thầy Thiền Quang
Sư Thầy Chúc Hòa
Sư Thầy Minh Tâm

BAN CỐ VẤN

SƯ GIÀ VIÊN THIỆN
SƯ GIÀ VIÊN THIỆN
SƯ GIÀ NHƯ TƯỜNG
SƯ GIÀ NHƯ TƯỜNG
SƯ GIÀ VIÊN HÒA
SƯ GIÀ VIÊN HÒA
SƯ GIÀ VIÊN ĐẠT
SƯ GIÀ VIÊN ĐẠT
SƯ GIÀ VIÊN HẠNH
SƯ GIÀ VIÊN HẠNH
SƯ GIÀ VIÊN ĐỨC
SƯ GIÀ VIÊN ĐỨC
SƯ TRUNG TÍN
SƯ TRUNG TÍN
SƯ GIÀ NHƯ LƯỢNG
SƯ GIÀ NHƯ LƯỢNG
SƯ GIÀ ĐỨC TỊNH
SƯ GIÀ ĐỨC TỊNH
SƯ GIÀ TRUNG TUỆ
SƯ GIÀ TRUNG TUỆ
SƯ GIÀ TRUNG NGHỊ
SƯ GIÀ TRUNG NGHỊ
SƯ GIÀ TRUNG HẢI
SƯ GIÀ TRUNG HẢI
SƯ GIÀ TRUNG PHỔ
SƯ GIÀ TRUNG PHỔ

QUÝ SƯ CÔ

SC TRUNG KHÁNH
SC TRUNG KHÁNH
SC TRUNG CHÂU
SC TRUNG CHÂU
SC TRUNG LÝ
SC TRUNG LÝ
SC TRUNG TÁNH
SC TRUNG TÁNH
SC TRUNG TÂN
SC TRUNG TÂN
SC TRUNG NHÂN
SC TRUNG NHÂN
SC TRUNG MẪN
SC TRUNG MẪN
SC TRUNG THUẬN
SC TRUNG THUẬN
SC TRUNG GIÁC
SC TRUNG GIÁC
SC TRUNG ÂN
SC TRUNG ÂN
SC TRUNG DUYÊN
SC TRUNG DUYÊN
SC TRUNG THÀNH
SC TRUNG THÀNH
SC TRUNG NIỆM
SC TRUNG NIỆM
SC TRUNG THẢO
SC TRUNG THẢO
SC TRUNG HIỂN
SC TRUNG HIỂN
SC TRUNG Ý
SC TRUNG Ý
SC TRUNG PHƯƠNG
SC TRUNG PHƯƠNG
SC TRUNG NHÃ
SC TRUNG NHÃ
SC TRUNG KHOA
SC TRUNG KHOA
SC TRUNG PHƯƠNG
SC TRUNG PHƯƠNG