top of page

MỘT SỐ BÀI GIẢNG CỦA NI TRƯỞNG NHƯ THỦY

MỘT SỐ BÀI GIẢNG TỪ 2005 - 2007

Mắt thương nhìn cuộc đời - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Hạnh Hỷ Xã - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Thuận nghịch - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Hạnh phúc trong tầm tay - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Đệ tử xuất gia tại gia - NT Như Thủy
00:00 / 00:00

MỘT SỐ BÀI GIẢNG TỪ 10/2008 - 4/2009

Kinh A Di Đà - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Chết rồi đi về đâu 1 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Chết rồi đi về đâu 2 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
KInh A Di Đà - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Mẹ hiền Quán Thế Âm - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Đại ý Phật pháp - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Đạo làm con 1 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Giáo lý căn bản người Phật tử 1 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Giáo lý căn bản người Phật tử 2 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Hạnh phúc trong tầm tay - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Hiểu Thương - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Hôn nhân tình yêu 1 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Hôn nhân tình yêu 2 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Nhân duyên 1 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Nhân duyên 2 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Nẻo Luân Hồi - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Nói chuyện Phật tử - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Phật đản sanh - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Qnau Âm Thị Kính 1 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Quan Âm Thị Kính 2 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Sáu nẻo luân hồi - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Tiễn cha 1 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Tiễn cha 2 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Thiện ác phân minh 1 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Vấn Đáp Hôn Nhân Tình yêu 1 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Vấn Đáp 1 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Vấn đáp 2 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Vô Lậu Học 1 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Ý nghĩa lạy sáu phương 1 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Ý nghĩa lạy sáu phương 2 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Ý Nghĩa sự ăn chay 1 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Ý Nghĩa sự ăn chay 2 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Kiều Đàm Di Mẫu 1 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Kiều Đàm Di Mẫu 2 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Tứ Nhiếp Pháp 1 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Tứ Nhiếp Pháp 2 - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Nhẫn - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
Nhẫn - NT Như Thủy
00:00 / 00:00
bottom of page