top of page

Bài Cảnh Sách trong nhà tịnh nghiệp

Bài Cảnh Sách trong nhà tịnh nghiệp

Tuân lời vàng cổ triết thiền tông

Muốn tu Tịnh độ thành công

Cốt sao ba nghiệp sạch trong làu làu

Thân Khẩu Ý trước sau tinh khiết

Thời hiện tiền tịnh nghiệp mới nên

Trau dồi ba nghiệp chưa chuyên

Vãng sinh Tịnh độ nhân duyên lu mờ

Ngày đêm phải sáu thời tinh tiến

Ý Miệng Thân ba nghiệp cần chuyên

Thân cần lễ bái tọa thiền

Miệng cần phúng tụng lặng yên ít lời

Ý cần chuyên không rời tịnh niệm

Ðêm và ngày kế tiếp không ngơi

Mới hay Tịnh độ hiện thời

Rõ ràng tam muội sáng ngời tự tâm

Ngoài sáu thời chuyên tâm tu tập

Không chuyện trò đón tiếp vãng lai

Nếu còn giao thiệp bề ngoài

Chỉ e tịnh nghiệp phí hoài công phu

Quy ước ấy ai dù không giữ

Ngôi Chủ đường xét cử phạt ngay

Ba lần can gián cố chây

Thời mời ra khỏi nhà này không dung.

Nam mô A Di Đà Phật (3lần)

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page