top of page

MỘC BẢNG BUỔI SÁNG


(Rung chuông … khi đại chúng đến đầy đủ thì dứt hồi chuông)

Nam mô A Di Ðà Phật (3 lần)

Vầng ô sắp hé phương đông

Lờ mờ mặt đất ánh hồng rạng soi

Tự tâm xúc cảnh đổi dời

Muôn mầu ngàn sắc mắt người choáng đi

Xác phàm đắm chấp làm chi

Cất đầu tỉnh dậy tu trì sớm mai

Chuyên cần sáu niệm không sai

Sao cho công quả tương lai tròn đầy.

Kính lễ Ðức Thường Tinh Tiến Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)


Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page