May 31, 2020

  

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Hai,      Ngày  03/08/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Hai,      Ngày  17/08/2020, Lúc 6:45 pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Ba , Ngày  04/08/2020, Lúc 7:00pm...

May 31, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Bảy,      Ngày  04/07/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Chủ Nhật,    Ngày  19/07/2020, Lúc 2:00 pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Chủ Nhật , Ngày  05/07/2020, Lúc 4:00pm 

   -...

May 31, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Sáu,    Ngày  05/06/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Sáu,    Ngày  19/06/2020, Lúc 6:45 pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ  Bảy , Ngày  06/06/2020, Lúc 7:00pm 

...

February 20, 2020

*             ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN :

     - Chủ Nhật Ngày 3/05/2020  Lúc 9:30 am

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Tư,      Ngày  06/05/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Năm , Ngày  21/05/2020, Lúc 6:45 pm...

February 20, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Hai,  Ngày  06/04/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Ba  , Ngày  21/04/2020,  Lúc 6:45 pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ ba  , Ngày  07/04/2020, Lúc 7:00pm 

   -Th...

February 20, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Bảy,    Ngày  07/03/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Chủ Nhật , Ngày  22/03/2020, Lúc 2:00 pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Chủ Nhật , Ngày  08/03/2020, Lúc 4:00pm 

   -Chủ Nhật...

January 1, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Sáu,   Ngày  07/02/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Sáu  , Ngày  21/02/2020, Lúc 6:45pm  

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Bảy , Ngày  08/02/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Bảy , Ng...

January 1, 2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Tư ,      Ngày  08/01/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Năm  , Ngày  23/01/2020, Lúc 6:45pm  ( sám hối cuối năm )

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Năm , Ngày 09/01/2020, Lúc 7:00pm...

November 3, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Hai ,  Ngày  09/12/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Ba  ,  Ngày  24/12/2019, Lúc 6:45pm 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Ba  , Ngày 10/12/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Tư ,  Ngày 25/12/201...

October 10, 2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Chủ Nhật, Ngày  10/11/2019,  Lúc 2:00pm 

   -Chủ Nhật , Ngày  24/11/2019, Lúc 2:00pm 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Hai , Ngày 11/11/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Hai , Ngày 25/11/2019, Lúc 7:00pm...

Please reload

Featured Posts

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn...

Khoá Tịnh Tu 2017 , Vu Lan nhớ cha