top of page

Lễ Húy Nhật Sư Bà Đức Viên Lần thứ 16

Ni Chúng các tự viện và Phật tử trong thời Công Phu Khuya

Cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni

Chư Tôn Đức quang lâm bảo điện

Khóa Lễ Cầu Nguyện

Ni Chúng Đảnh Lễ Giác Linh Sư Bà Tọa Chủ

Phật Tử Và Ni Chúng Phát Biểu Cảm Nhận về Sư Bà

Sư Thầy Giám Viện Trình Bày Sinh Hoạt Chùa

Đạo Từ Hòa Thượng Chứng Minh

Lễ Cúng Dường Trai Tăng

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page