top of page

Phát thệ nguyện lớn

THIỀN SƯ LAI QUẢ - PHÁT THỆ NGUYỆN LỚN

Thế gian và xuất thế gian đều có phát thệ nguyện lớn. Hai người tranh giành đất đai người nào cũng cầu thắng. Bồ Tát ắt làm mãn nguyện cho người có đạo đức thành tâm tin Phật. Nếu người có đạo đức thua, người không đạo đức lại thắng thì cũng là do cảm ứng của nhân quả chẳng đồng mà xảy ra như thế.

Chúng ta là người trụ Tòng Lâm, trước phải phát nguyện lớn quyết liễu sanh tử, kế phát nguyện lớn quyết thành Phật đạo, lại phát nguyện lớn độ hết chúng sinh. Hoằng nguyện này là thường khóa hàng ngày chẳng chút gián đoạn ngừng nghỉ. Nếu ngừng nghỉ một chút, có thể bị đọa địa ngục, đây gọi là thệ. Đã lập thệ nguyện thì không thể trái nguyện một chữ mới là đủ cả hạnh nguyện, lời nói việc làm phù hợp với nhau, chỉ nói ăn mà chẳng từng nếm thì chẳng thể no, đây là nói suông. Như phát nguyện mà chẳng hành, chẳng hành thì chẳng thể đến, đây là nguyện suông, bất quá chỉ tu cái nhân phát nguyện mà thôi. Người tu hành chẳng nên chỉ tu cái nhân phát nguyện mà nhất định cần phải hành cái việc của phát nguyện mới đúng.

Lại nữa, nguyện có tà có chính cũng có lớn có nhỏ. Thế nào là nguyện tà? Như phát nguyện cầu tài tham sắc, học Tiên đắc đạo, đây gọi là nguyện tà. Phát nguyện chính là phát nguyện độ chúng sanh, phát nguyện liễu sanh tử, phát nguyện học kinh giáo, phát nguyện thành Phật đạo, đây gọi là nguyện chính. Nguyện lớn là chẳng vì tự độ, phải độ tất cả chúng sanh trên khắp quả đất, chẳng độ một loài mà phải độ tất cả chúng sanh trong lục đạo, chẳng độ chúng sanh trong một thế giới mà phải độ chúng sanh khắp mười phương thế giới, đây gọi là nguyện lớn. Nguyện nhỏ là phát nguyện độ chính mình, chẳng nguyện độ người khác, phát nguyện độ chúng sanh địa ngục, chẳng nguyện độ loài súc sinh, phát nguyện độ cho cha mẹ mình, chẳng nguyện độ cha mẹ người khác, đây gọi là nguyện nhỏ.

Chúng ta phát nguyện muốn độ chúng sinh, trước hết cần phải có đủ tài năng độ chúng sinh mới có thể làm như lời nguyện. Muốn có tài năng này mà chẳng trụ lâu ở Thiền đường cho đến khai đại ngộ, liễu thoát sanh tử thì chẳng thể hoàn thành công tác lớn này được. Thế nên, phát nguyện lớn độ chúng sinh trước tiên phải độ mình. Chỗ để độ cho mình nhất định là phải trụ Tòng Lâm, ở tại đạo tràng ban ngày thì dụng công tham thiền, niệm Phật, bái sám; ban đêm dùng đại nguyện huân tu thì chúng sinh của tự tính sẽ liễu hết, chúng sinh của đại địa có ngày độ xong. Xin mời chư Thiền đức ở các nơi tấp nập kéo về cùng vào cái lò to lớn Tòng Lâm mà rèn luyện thân tâm, một mai phát minh đại sự, dạo chơi trong biển đại nguyện. Ngày cuối cùng của chúng sinh sắp hết, giờ thành Phật đã đến.

Lành thay! Phật sự viên mãn, đến đây thường giác chẳng mê.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page