top of page

Thanh Quy

TỔ LAI QUẢ DẠY

THANH QUY

*******

Người niệm Phật_cần nhất phải giữ thanh quy_mới có thể niệm Phật.

Thanh quy là mô phạm công chánh thanh nghiêm. Công hay trừ được_ những điều tồi tệ riêng tư, chánh hay trừ được_cấu nhiễm tà vậy. Thanh hay trừ được_cấu bẩn nhơ uế. Nghiêm hay trừ được_thói quen biếng nhác. Cho nên dùng thanh quy để kiến lập Tùng Lâm, dùng thanh quy để sửa trị nhân cách, dùng thanh quy để lợi ích nhân thế, dùng thanh quy để thành Phật Tổ.

Quy củ chẳng thanh nghiêm_thì con người theo đó mà biếng nhác. Quy củ chẳng công chánh_thì con người dễ thành ra tệ lậu. Thế nên biết, công chánh thanh nghiêm_là gốc của Tùng Lâm. Làm nền của Phật Tổ, làm con đường cho người niệm Phật, làm con thuyền của biển khổ, người giữ được thanh quy_thì thân chịu được khổ, tâm chịu được nhọc. Thà chết với thanh quy_chứ không sống với uế trược. Chúng ta vốn rất mờ tối, theo nghiệp lôi cuốn thì cảm thấy thích ý. Có chút bó buộc của quy củ_thì thấy khó chịu. Như thế có nên chăng?

Người trụ Tùng Lâm phải biết: giữ quy củ là trừ tập khí ác cho mình, là cắt bỏ nghiệp chướng cho mình, cho nên phải giữ cho nghiêm chặt_ không nên sao lãng. Quy củ là khuôn pháp_làm cho người ta trở thành người tốt.

“Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, chưa liễu tình nguyện giữ quy củ”. Từ nay lập đại hạnh, phát đại nguyện_thề tử thủ thanh quy_quyết định chẳng theo nghiệp chướng chuyển. Thật sự do ta_chứ không dính líu gì đến nghiệp chướng cả.

Trích trong quyển Tham Thiền Phổ Thuyết

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page