top of page

Lễ Vu Lan Chùa Đức Viên-2018


Lễ Vu Lan Chùa Đức Viên -- Phần 1 (khoá lễ), San Jose, USA. 26 tháng 8/2018.

Quay và Dựng Phim: Đức Nhã, Chánh Quang Minh

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page