Lễ Vu Lan Chùa Đức Viên-2018


Lễ Vu Lan Chùa Đức Viên -- Phần 1 (khoá lễ), San Jose, USA. 26 tháng 8/2018.

Quay và Dựng Phim: Đức Nhã, Chánh Quang Minh