top of page

LỄ TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ TỌA CHỦ CHÙA ĐỨC VIÊN LẦN THỨ 20

Tối ngày 16 tháng 3 năm 2019 chùa Đức Viên tổ chức LỄ THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ TỌA CHỦ CHÙA ĐỨC VIÊN.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page