LỄ TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ TỌA CHỦ CHÙA ĐỨC VIÊN LẦN THỨ 20

Tối ngày 16 tháng 3 năm 2019 chùa Đức Viên tổ chức LỄ THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ TỌA CHỦ CHÙA ĐỨC VIÊN.