top of page

Rèn luyện ở nơi ồn náo

Niệm Phật chính là phải ở chỗ ồn náo để rèn luyện, chẳng câu nệ đi đứng nằm ngồi. Ở nơi huyên náo có thể nhất tâm không loạn, một tiếng niệm Phật ấy còn hơn niệm nhiều tiếng ở nơi yên tịnh. Đó gọi là: Tâm tịnh thì cõi nước thanh tịnh.

Trọn ngày tuy bận rộn, lẽ nào lại không có một chút thì giờ rảnh rỗi. Sao không bớt thời gian uống trà, nói chuyện phiếm để thâu nhiếp tâm tư mà niệm Phật. Người nhọc nhằn về tâm tư có thể nhờ đây để dưỡng tâm. Người nhọc nhằn về sức lực cũng có thể nhờ danh hiệu Phật tích chứa sức mạnh. Việc ấy, có lợi ích không tổn hại còn có điều nào hơn đây nữa. Phải nên gấp rút khẩn thiết, chân thật phát khởi sức lực dũng mãnh.

Duyên đời có thể buông bỏ thì buông bỏ. Mệnh người vô thường, quyết đừng lưu luyến mà tự làm lầm mình. Dù có điều chưa có thể buông bỏ, cũng chẳng ngại các vị niệm Phật.

Ví như có một việc khẩn thiết ở nơi lòng, tuy làm việc khác nhưng vẫn không sao quên được, có thể niệm Phật như thế tự nhiên không có tạp niệm, cũng không đến nỗi một ngày nóng mười ngày lạnh.

Còn có người tâm chân thật khẩn thiết, do thuở xưa nghiệp nặng nên bị ma nhiễu loạn. Có ma bên trong, ma bên ngoài. Ma bên trong là trong tâm khi tỉnh, lúc mê tất cả tham sân si ái, tâm này vừa lìa thì tâm kia lại khởi. Ma bên ngoài là gặp cảnh khó khăn, đủ mọi chướng duyên, bức hại thân tâm, chẳng được an ổn, liền đối trước Phật phát nguyện, siêng năng cầu sám hối. Tuy nhiên, quan trọng ở chỗ tâm niệm Phật chẳng do ma sự mà thoái lui, mặc cho mọi thứ chướng duyên, một câu Phật hiệu này quyết chẳng rời tâm ta. Sức ma tuy mạnh, dựa vào vạn đức hồng danh này chống cự với nó, chẳng tính lợi hại sống chết, chỉ lo chuyên niệm, hề không thối lui. Lâu ngày dài tháng tất được lòng từ bi của Phật âm thầm trợ giúp, chướng duyên tiêu tan, tịnh duyên thành tựu. Phật chẳng phụ lòng người, ắt làm mãn nguyện chúng sinh.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page