LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI CHÙA ĐỨC VIÊN, NGÀY 29 THÁNG 07 NĂM 2018