Đường Lối Sinh Hoạt

Đường lối sinh hoạt chùa Đức Viên, Ni chúng kính phụng theo di chúc của Sư Bà Tọa Chủ.