top of page
Thanh Quy Đức Viên

            Học theo Thanh Quy các chốn Tổ và
            Kính phụng Di Chúc của Sư Bà Toạ Chủ,

            Ni chúng Đức Viên thành tâm phát nguyện vâng giữ Thanh Quy

 

1. Chùa Đức Viên là đạo tràng chuyên tu Tịnh Độ

 • Đại chúng Đức Viên đồng phát nguyện Vãng Sinh.

 • Chính hạnh là "Nhớ Phật, Niệm Phật".

 • Cẩn phụng chương "Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông " trong kinh Thủ Lăng Nghiêm làm kinh căn bản hành trì.

 • Áp dụng "Niệm Phật Ký Số" của Tổ Ấn Quang để dụng công niệm Phật.

 • Chuyên tinh học các Kinh điển Tịnh Độ và lời khai thị chư Tổ Tịnh Độ.

 • Trợ hạnh là suốt đời hành sám hối, tuỳ duyên, tuỳ lực lợi ích chúng sinh.

 • Cung thỉnh chư Tôn Đức chuyên tu Tịnh Nghiệp hướng dẫn đại chúng.

 • Chỉ thâu nhận Ni chúng muốn học tu Tịnh Độ.

 • Thời khoá niệm Phật mỗi ngày, không được sao nhãng, bỏ sót.

 • Tổ chức các khoá niệm Phật để ni chúng và Phật tử tinh tiến dụng công.

 

2. Chùa Đức Viên tuân giữ phương thức sinh hoạt của Sư Bà Toạ Chủ

 • Tất cả pháp sự đều là phương tiện để hướng dẫn tín chủ, quy y Tam Bảo, tu tập theo Chính Pháp. Mọi sự cúng dường đều tuỳ sự phát tâm của tín chủ.

 • Tránh những hình thức văn nghệ, bán vé số, gây quỹ làm mất chính niệm.

 • Các ngày lễ lớn, lễ vía phải chú trọng việc tu học cho đại chúng.

 • Tất cả sinh hoạt Phật sự đều nhằm tạo duyên tu tập Tịnh Độ cho mọi người.

 

3. Vị Giám Viện và Ban Chức Sự phải là người chuyên tu Tịnh Nghiệp

 • Vị Giám Viện và Ban Chức Sự phải là các vị giới đức, chuyên tu Tịnh Nghiệp.

 • Vị Giám Viện phải có trách nhiệm hướng dẫn đại chúng tu Tịnh Nghiệp.

 • Ban Chức Sự có nhiệm vụ dạy bảo, chăm lo đại chúng cùng vui tu học.

 • Quý Sư Thầy luân phiên đảm nhiệm các chức vụ trong Ban Chức Sự.

4. Thanh chúng phải nghiêm trì giới luật và gắng tu Tịnh Nghiệp

 • Mỗi nửa tháng đều phải Bố Tát. Mỗi năm phải An Cư đủ 3 tháng.

 • Mỗi mỗi việc đều phải giải quyết dựa trên tinh thần giới luật.

 • Thanh chúng phải gắng sức tu tập Giới, Định, Tuệ.

 • Thanh chúng tuân theo giáo huấn của Sư Bà Toạ Chủ trong bản Di Chúc.

 • Thanh chúng phải sống lục hoà. Không được kết bè phái, gây chia rẽ.

 • Thanh chúng phải trau giồi Tín, Nguyện, Hạnh.

 • Thanh chúng không được tu học xen tạp các pháp môn khác.

 • Thanh chúng sách tấn, thành tựu Tịnh Nghiệp cho nhau.

 • Việc học thế pháp chỉ để giúp phương tiện lo việc Tam Bảo và hoằng pháp.

 

5. Tiêu chuẩn nhập thất tại Đức Viên Tịnh Uyển _ Los Gatos

 • Chư Ni nào có chút phần công phu được phép luân phiên nhập thất niệm Phật ngắn hạn

 • Chư Ni nào tín sâu, nguyện thiết, tâm lực kiên định, hạ thủ niệm Phật, có thể nhập thất dài hạn nhưng phải được sự đồng thuận của Ban Chức Sự.

 • Tổ chức các khoá tu Tịnh Khẩu Niệm Phật bậc Trung Cấp cho mọi giới.

 • Tổ chức các khoá tu dành riêng cho Chư Ni.

TUYỆT ĐỐI  - không được tiếp khách vãng lai.
                    - không tổ chức các sinh hoạt ồn náo.

 

6. Không được tự ý sang nhượng đất đai, vật dụng trong già lam

 • Tất cả chủ quyền nhà đất, xe hơi của Chùa đều dưới tên CHÙA ĐỨC VIÊN.

 • Không được lấy tài vật của Tam Bảo cho người thân.

 

7. Không được lạm dụng danh nghĩa và giấy tờ hành chánh của Chùa

 • Không được lấy danh nghĩa Chùa Chùa làm việc cá nhân.

 • Không được lấy danh nghĩa Chùa để làm giấy tờ bảo lãnh thân hữu.

 • Không được tuỳ tiện sử dụng giấy tờ hành chánh của Chùa.

 

bottom of page