THỜI KHÓA TU HỌC

Mỗi ngày chùa có 4 khóa lễ:

  • Công phu khuya:

             04:00am - 07:00am

  • Khóa lễ niệm Phật:

            09:30am - 11:30am

            02:30pm - 04:00pm

            06:00pm - 08:00pm