top of page

NỘI QUY ĐỨC VIÊN

 

Kính phụng Di Chúc của Sư Bà Toạ Chủ,
  Ni chúng Đức Viên thành tâm phát nguyện vâng giữ Nội Quy

 1. Vâng giữ Thanh Quy, Nội Quy, Oai Nghi và tu học theo tinh thần lục hoà.

 2. Mỗi nữa tháng đều phải Bố Tát. Mỗi năm phải An Cư đủ 3 tháng.

 3. Giải quyết mọi việc dựa trên tinh thần giới luật. Nghiêm chỉnh áp dụng phạt lệ để sửa đổi tập khí.

 4. Nhớ nghĩ vô thường, luôn giữ chính niệm, gắng trì một câu Phật hiệu trong mọi hoàn cảnh, để thành tựu Tịnh Nghiệp. Tránh tụ tập chuyện gẫu với nhau.

 5. Thanh Chúng phải kính vâng lời dạy của các vị trong Ban Chức Sự.

 6. Thanh Chúng không được học tràn lan Bát Nhã, Duy Thức, Thiền Quán để tránh tín tâm bị dao động.

 7. Thời khoá niệm Phật mỗi ngày, không được sao nhãng, bỏ sót. Ngoài khóa lễ đại chúng, mỗi vị nên lập thêm thời khóa tu tập cá nhân như lạy Phật, niệm Phật, nhiễu Phật kinh hành v.v... để đối trị vọng tâm, tăng trưởng tín nguyện.

 8. Khen ngợi, khuyến khích những hạnh lành. Thành tâm góp ý, sửa lỗi cho nhau. Tôn trọng khả năng, ý kiến, cùng vui tu học, lo việc Tam Bảo. Không ganh tỵ, hiềm khích, bài báng, tổn hại  lẫn nhau.

 9. Không được giận bỏ việc Tam Bảo, phải có trách nhiệm, làm tròn bổn phận.

 10. Không được tự ý thay đổi chỗ nghỉ ở liêu phòng. Phải chính niệm, mở cửa, đóng cửa nhẹ nhàng, tránh điện thoại trong liêu phòng, nói chuyện lớn tiếng, động niệm đại chúng nhất là giờ chỉ tịnh.

 11. Không được tự ý rời chúng. Có duyên sự ra ngoài phải bạch chúng. Đi, về phải đúng giờ qui định.

 12. Trước khi đi vắng, phải thu dọn vật dụng cá nhân. Nếu đi quá 6 tháng phải dọn cất ở kho. Để nhường chỗ cho các vị khác sử dụng.

 13. Không nhận lời thỉnh riêng đến nhà Phật Tử trừ khi do Ban Chức Sự sai bảo. Khi hành những pháp sự (cầu an, cầu siêu, hộ niệm, cúng tuần thất, .v.v.) cần hướng dẫn tín chủ, quy y Tam Bảo, tu tập theo Chính Pháp. Mọi sự cúng dường đều tuỳ sự phát tâm của tín chủ. Không được nhận tạ lễ riêng; nhận cúng dường cá nhân, phải nhập vào ngân quỹ Ni Chúng để chia đều.

 14. Mọi nhu cầu căn bản trong cuộc sống, Chùa đã lo đầy đủ, Thanh chúng không được khuyến hoá Phật tử dưới bất kỳ hình thức, lý do nào.

 15. Khi cần việc gì hay chi phí cho việc gì, nên thưa lên ban lãnh chúng. Không được tự ý nhờ Phật tử.

 16. Nếu Phật tử đến hỏi chuyện vô bổ, thị phi, khoe hay, kể dở người khác hãy khéo léo khuyên nhủ, hoặc tìm cớ tránh đi nơi khác.

 17. Không được cậy nhờ, kết thân, nhận Phật tử làm cha, mẹ nuôi v.v...

 18. Không được mua riêng: xe hơi, nhà cửa, vàng bạc, v.v...

 19. Nếu đạo tâm vững, sức tu giỏi, khả năng đặc biệt, có thể học lên Đại Học để giúp việc Tam Bảo và hoằng dương Phật Pháp. Nếu sức tu còn kém thì cần thời gian để tu tập trong Chùa nhiều hơn.

 20. Không được sử dụng tiền, vật dụng của Tam Bảo vào việc cá nhân. Nếu có nhu cầu, xin hỏi xin ban lãnh chúng.

Kính mong đại chúng đồng tuân thủ nội quy để sự tu học được an hoà lợi lạc.

Chùa Đức Viên

 

 

 

 

 

 

bottom of page