top of page

Liên Tông Thập Tổ Đại Sư Hành Sách dạy rằng:

" Nay tôi kính khuyên các bạn: Ai đã ghi danh vào Liên Xã, người ấy chính là hoa Ưu đàm trong nhà lửa, hãy nên đầy đủ ý nguyện chân thật, phát tâm ưa- chán, coi tam giới như lao ngục, coi vườn nhà như gông cùm, coi thanh sắc như chất độc của loài chim trầm, coi danh lợi như xiềng xích, coi cảnh ngộ cùng - thông trong mấy mươi năm như giấc mộng đêm qua, coi một kỳ thọ báo trong cõi Sa bà như nơi quán trọ, ngủ qua một đêm liền bỏ đi, chỉ lấy việc trở về nhà làm trọng. Như ý cũng được, chẳng như ý cũng xong, bỏ được những chuyện chỉ tồn tại trong chốc lát, nhất tâm niệm Phật. Nếu thật sự làm được như thế mà chẳng sanh Tịnh độ thì chư Phật đều thành nói dối. Xin hãy cùng gắng sức".

bottom of page